"රජීගේ සන්නසට සාදරයෙන් පිලිගනිමු!!!-WELCOME TO SANNASA!!!"

sony ericsson phone එකට රහස් ඉඟි.....


 

1)  > * < < * < *
model no එක software version පිලිබඳව,IMEI no එක,sim lock වැනි දැ පිලිබදව දැනගනීමට

2) * # 0 6 #
IMEI no එක දැනගනීමට..

3) 0 #
අවසන් වරට ඇමතු දුරකතන අංක බලාගැනීමට

4)ඕනැම අංකයක් සමග #
සිම් පතට save කරපු අංක බලා ගනීමට..

5)  <0  0 0 0>
දුරකතනයේ language එක වෙනස් වුනොත් නැවත්හ default language එක ලබාගැනීමට

6)  < * * <
network information පිලිබද දැනගැනීමට
No comments:

Post a Comment

කියෙව්වා නම් පොඩි හරි අදහසක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා.ඔබේ අදහස් හුඟක් වටිනවා......