"රජීගේ සන්නසට සාදරයෙන් පිලිගනිමු!!!-WELCOME TO SANNASA!!!"

ට්කක් හිනා වෙමුද??


මේක මට ආපු මේල් එකක්.ටිකක් විකාර විදියට තමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා තියෙන්නේ.පොඩ්ඩක් බලන්ඩකෝ.....හැබැයි බලාගෙන ගියහම දීල තියන උත්තර වල වැ‍රැද්දකුත් කියන්න බෑ.